β III Tubulin

Soupravy ELISA-VIDITEST human anti-β III TUBULIN jsou určeny k detekci IgG a IgM protilátek proti β III Tubulinu v lidském séru. Jen pro výzkumné účely.

Souprava ELISA-VIDITEST mouse anti-β III TUBULIN je určena k detekci IgG protilátek proti β III Tubulinu
v myším séru. Jen pro výzkumné účely.

Protein tubulin je hlavní komponentou cytoskeletálních mikrotubulů, je tvořen podjednotkami α a β. Heterodimerické komplexy α a β tubulinu se longitudinálně spojují a vytváří protofilamenta, která se laterárně spojují navzájem za vzniku mikrotubulů. Izotyp III ß podjednotky tubulinu (tubulin ß III) se vyskytuje výhradně v mikrotubulech nervových buněk. Při poškození neuronů se buněčné proteiny, mezi nimi i tubulin ß III, uvolňují do extracelulárního prostoru a mohou vyvolat imunitní reakci s produkcí autoreaktivních protilátek třídy IgM a třídy IgG. Hladina protilátek proti neuronálně specifickému izotypu tubulinu v séru a v mozkomíšním moku tak nepřímo odráží stupeň poškození a průběh zánětu v nervové tkáni. tubulin

 

ELISA-VIDITEST RUO
Kat. č.Název soupravyMetodaHodnoceníPočet testůVzorek
OD-073 human anti-ß III TUBULIN IgG ELISA semikvant. 96

sérum,
mozkomíšní mok

OD-074 human anti-ß III TUBULIN IgM ELISA semikvant. 96 sérum
OD-106 mouse anti-ß III TUBULIN ELISA semikvant. 96 myší sérum

 

ELISA-VIDITEST anti-β III TUBULIN ve vědeckých publikacích:
• Antibody formation against beta–tubulin class III in response to brain trauma. Škoda D et al. Brain Res
Bull. 2006 Jan 15;68(4):213–6.
• The presence of IgG antibodies to beta–tubulin class III in the course of borreliosis (Lyme disease)
Kranda K et al. Journal of Neurology 2004, 251, Suppl. 3, 157
• Specific anti–beta tubulin antibodies in deffertial diagnosis of dementiasŠkoda D et al. Cesk Slov
Neurol N 2007, 70/103(2):152–157

 

Jste zde: Home Autoprotilátky ß III Tubulin