Společnost Vidia s.r.o. se věnuje aplikovanému výzkumu v rámci vývoje diagnostických prostředků pro humální medicínu a životní prostředí. Pro tyto aktivity je akreditována a má zaveden systém řízení a kontroly kvality podle ISO 9001 a 13 485. Během posledních 10ti let byla, či je navrhovatelem nebo spoluřešitelem 18ti výzkumných projektů, jejichž výsledkem je 36 prototypů diagnostických přípravků a 10 vyvinutých výrobních metodik.

Na poli aplikovaného výzkumu úspěšně spolupracuje s renomovanými výzkumnými pracovišti vysokých škol a ČAV, jako je např. Biotechnologický ústav AV , Mikrobiologický ústav AV , Ústav fotoniky a elektroniky AV , Ústav molekulární genetiky AV,
vyzkum
 
Ústav jaderné fyziky AV, Ústav organické chemie a biochemie AV,Vysoká škola chemicko-technologická ČVUT, Přírodovědecká fakulta  University Karlovy, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a University J.Evangelisty Purkyně v Ústí n/Labem,  Laboratoří neurobiologie Psychiatrického centra v Praze-Bohnicích, Chemickým ústavem AV SR a další.

 

V rámci výzkumu a vývoje Vidia s.r.o. nabízí zejména tyto činnosti:

Příprava nativních  a syntetických antigenů, určených  pro detekci protilátek proti infekčním agens, pro průkaz autoprotilátek, pro průkaz buněčné imunity nebo pro imunizaci pokusných zvířat.  Práce s tkáňovými kulturami, pomnožování virů in vitro, syntéza oligopeptidů, značení bílkovin a  příprava konjugátů syntetických peptidů s různými typy nosičů.
Konstrukce detekčních kitů na bázi ELISA, nepřímé imunofluorescence, či western blottu, vhodných pro kvalitativní, či kvantitativní průkaz protilátek nebo antigenů v tělních tekutinách. Vývoj diagnostických souprav, určených pro infekční serologii, průkaz přítomnosti patogenních mikroorganismů nebo virů v klinických vzorcích, průkaz cytokínů nebo detekci markerů chronických hematologických, imunologických a neurodegenerativních onemocnění. elisa
Vývoj imunochemických detekčních systémů pro průkaz škodlivin v životním prostředí a pro monitorování expozice toxickým látkám.
Testování genotoxicity a cytotoxicity látek in vitro na tkáňových kulturách.

 Kontaktní osoby pro výzkum a vývoj v oblasti diagnostik pro humální medicínu:
RNDr K.Roubalová 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Výzkumné projekty, realizované za pomoci Technologické agentury ČR:

TA03010625 - Nové materiály a technologie pro vývoj multiplexových testů pro komplexní diagnostiku ve zdravotnictví a pro detekci alergenů v potravinách

Cílem projektu je vyvinout multiplexové testy s využitím ve zdravotnictví a potravinářství. Multiplexová metoda sdružuje vyšetření několika agens do jednoho testu a umožňuje tak omezení celkového počtu potřebných testů, což vede k rychlejšímu výsledku a úsporám v materiálních a personálních nákladech zdravotnického zařízení. Podobné využití může tato metoda mít v potravinářství. Možnost

jednoduché, spolehlivé a citlivé detekce, byť semikvantitativní, přítomnosti více potravinových alergenů, skupiny alergenů, v jednom testu, dává výrobcům nový nástroj kontroly možné kontaminace výrobních linek a vstupních surovin. V rámci projektu vzniknou nové materiály, zejména rekombinantní proteiny a alergeny, které budou využity pro konstrukci prototypů multiplexových testů. Výsledkem projektu bude celkem 5 prototypů multiplexových testů:

- Multiplexový test pro detekci IgM protilátek proti hlavním původcům infekcí ohrožujících těhotenství v séru

- Multiplexový test pro detekci IgG protilátek proti hlavním původcům infekcí ohrožujících těhotenství v séru

- Multiplexový test pro detekci IgM protilátek proti hlavním původcům serózních neuroinfekcí v séru a mozkomíšním moku

- Multiplexový test pro detekci IgG protilátek proti hlavním původcům serózních neuroinfekcí v séru a mozkomíšním moku

- Multiplexový test pro detekci alergenů v potravinách

TA01010436 - Nové generace DNA aptamerů

Projekt  byl zaměřen na implementaci a vylepšení technologie specifických  DNA aptameru. Jako alternativní náhrada za protilátky aptamery sčítají radu výhod pro vývoj a výrobu diagnostických prostředků. V časti projektu realizované fy VIDIA sro. byla pozornost soustředěná na technologii přípravy aptameru proti malým molekulám, kde je velmi obtížné připravovat standardní protilátky.

TA03010331 - Nové materiály a technologie pro diagnostiku perzistentních a chronických infekcí

V rámci tohoto projektu se věnuje vývoji unikátních souborů antigenů pro testování specifické buněčné imunity proti lidskému cytomegaloviru, viru varicella zoster a proti Chlamydiím. Dále se zabývá vypracováním  metodik ex-vivo stimulace leukocytů těmito antigeny a vývojem detekčních systémů na principu ELISA pro průkaz INFγ a IL-2 v kulturách stimulovaných lymfocytů.

TA03010581 - Nové možnosti využití antioxidačních vlastností modifikovaného ligninu

Hlavním účelem projektu je výzkum, modifikace a optimalizace technologie přípravy ligninového derivátu, izolovaného z vedlejšího produktu vznikajícího při výrobě buničiny, za účelem maximalizace jeho cytoprotektivních a antioxidačních vlastností, a dále testování těchto vlastností na buněčných modelech v tkáňové kultuře, a in vivo na zavedeném myším modelu metabolického syndromu a oxidačního stresu indukovaného podáváním vysokotukové diety. Tyto nové vlastnosti optimalizovaného ligninového derivátu bude možno využít pro zvýšení rezistence organismu vůči oxidačnímu stresu navozeného negativními vlivy životního prostředí jako je např. nezdravé složení stravy s nadměrným obsahem tuků anebo metabolické poruchy při obezitě. Součástí projektu bude i výzkum dalších aplikačních možností ligninu v oblasti technických věd.

 

 

 

 

Jste zde: Home Výzkum