Všeobecné kupní podmínky VIDIA spol. s r.o.

1)    Objednávky: VIDIA přijímá všechny druhy objednávek – dopisem, e-mailem, faxem nebo telefonické. Telefonické objednávky od subjektů, které firma jednoznačně a dobře nezná,  se telefonicky ověřují buď upřesňujícími dotazy nebo zpětným telefonickým dotazem.

Objednávky musí obsahovat patřičné náležitosti nutné pro dodání zboží a pro fakturaci, zejména: název firmy nebo jméno zákazníka, telefon pro snadnou komunikaci a dopravu, adresu dodání a případně adresu fakturace, liší-li se, IČO a DIČ firmy. Pokud si VIDIA musí tyto údaje dodatečně zjišťovat, nepovažuje se takto vyvolané zpoždění za zpoždění dodávky.

2)    Dodací lhůta VIDIA s.r.o. je dva týdny. V případě, že není možno lhůtu dodržet musí VIDIA zákazníkům zavolat a domluvit s nimi jiné podmínky. Lhůta pro odesílání testů na detekci okultního krvácení je nejdéle 2 – 3 pracovní dny.

Dodací lhůtou se rozumí doba od doručení nebo převzetí objednávky (termín doručení se na objednávku poznamenává) do předání zboží doručovací firmě. VIDIA vybírá takové dopravce, kteří zboží dodají rychle. Pokud doručovací firma poruší zásady své práce a dodá zboží zákazníkovi s prodlením, nemůže firma VIDIA nést záruku za toto prodlení, ani za škody jím způsobené.

U zákazníků odebírající testy na detekci okultního krvácení je cena za dopravné již zahrnuta v ceně zboží.  U ostatních zákazníků je při nákupu do 3000 Kč k ceně souprav připočtena jednotná cena dopravného.

3)    Zákazník se zavazuje, že zboží firmě VIDIA uhradí do 14 dnů, pokud nebylo domluveno jinak.

4)    VIDIA prohlašuje, že dodané zboží odpovídá danému  účelu, vyplývajícímu z názvu zboží (obvykle diagnostické soupravy), a že o  této skutečnosti vede příslušné doklady. Veškeré zboží firmy VIDIA prochází závěrečnou výstupní kontrolou kvality.

5)    VIDIA s.r.o. déle prohlašuje, že:

-    zboží je registrováno v souladu s platnou legislativou
-    u dodaného zboží (soupravy jako celku) neuplynula delší exspirační doba  tj. do konce exspirace zbývá více než 3 měsíce. Pokud uplynula doba delší než dvě třetiny, pracovník prodejního oddělení VIDIA se s každým zákazníkem osobně domluví, zda takové zboží stihne do konce exspirační doby zpracovat a je tedy ochoten zboží převzít.

-    ke každé šarži výrobku existují uložené a dle návodu skladované protivzorky pro případné řešení reklamace.

6)    Zákazník se zavazuje, že výrobky firmy VIDIA bude skladovat a pracovat s nimi v souladu s návodem a spotřebuje je do konce stanovené exspirační doby. Bere na vědomí, že návod a údaje v něm byly zpracovány tak, aby zajistily co nejdelší optimální funkci výrobku.

7)    V případě, že zákazník funkci výrobku reklamuje, zavazuje se VIDIA s.r.o. reklamaci co nejdříve přešetřit, a je-li reklamace oprávněná nahradit reklamovaný výrobek co nejrychleji funkčním výrobkem. Při reklamaci je třeba, aby zákazník uvedl šarži výrobku a šarži jednotlivých komponent výrobku.

Reklamovat nelze výrobky po uplynutí exspirační doby a výrobky, kde zákazník zaměnil vzájemně sladěné komponenty výrobku s komponenty jiné šarže, nebo byl-li výrobek chybné skladován.

8)    VIDIA funkci souprav v pravidelných intervalech kontroluje. Dojde-li k nějaké neshodě, podmíněné sníženou stabilitou některé složky, ihned upozorní všechny zákazníky, kteří danou šarži souprav dostali a všem zákazníkům inkriminovanou složku ihned zdarma vymění za novou, správně sladěnou na ostatní komponenty soupravy.

9)    K dodržování těchto všeobecných kupních podmínek se zákazník zavazuje objednáním zboží u firmy VIDIA s.r.o. Všeobecné kupní podmínky se nemusí nutně týkat poskytovaných služeb, i když i tam se VIDIA snaží v zájmu zákazníka vzájemné vztahy smluvně upravit.

 

Jste zde: Home Obchodní podmínky